header image

ANBI

Next Event

ANBI cijfers CCA Nederland per 31 december 2015
Naam van de vereniging: Contact Christen Agrariërs
RSIN nummer: 813317289
Contactgegevens: Contact Christen Agrariërs
p/a A. van der Vliet, administrateur
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB BARNEVELD
Telefoon: 06-30-225243
Email: administratie@cca-nederland.nl

Samenstelling bestuur: De heer J. Overeem (voorzitter)
De heer E. Wijnne (secretaris)
De heer J.W. den Boer (vice-voorzitter)
De heer T. Spijker (penningmeester
Mevrouw M. Bassa-Selles (lid) (herbenoemd in de voorjaarsledenvergadering gehouden op 12 april 2015)
De heer F. Hoogendoorn (lid)

Doel en grondslag: De vereniging heeft ten doel de erkenning, bezinning, toepassing
en verbreiding van de christelijke beginselen met name in boeren-
en tuindersaangelegenheden op sociaal en maatschappelijk terrein.

Het handelen van de vereniging vindt haar grondslag en norm in de
Bijbel als Gods Woord.

Beleidsplan: Doel en grondslag van de vereniging vormt het uitgangspunt
voor het beleidsplan.
Een actuele versie van het beleidsplan kan bij het contactadres
van de vereniging worden opgevraagd.

Contact Christen Agrariërs (CCA) heeft als missie:

Activiteiten ontwikkelen en ondersteunen met als doel christen-agrariërs te helpen
hun levensovertuiging vorm te geven m.b.t. partner, bedrijf en omgeving.

Het CCA verwezenlijkt haar missie door:
Het organiseren van landelijke en regionale ontmoetingsdagen;
Het verzorgen van trainingen en opleidingen;
Het verzorgen van lezingen;
Het bieden van individuele pastorale agrarische coaching.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden.
Reis- en overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Activiteiten: In het jaar 2015 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Het houden van de Algemene Ledenvergadering op Kalverhouderij Beekzicht te Barneveld op
donderdag 12 april 2015
Die vergadering stond onder leiding van voorzitter Jan Overeem
In aansluiting op het huishoudelijk gedeelte van die vergadering werd Kalverhouderij Beekzicht bezichtigd.
Het voornemen bestaat om in de toekomst meer ” op locatie” te vergaderen.

Op vrijdag 13 november 2015 werd de Landelijke Dag in Putten gehouden.
Circa 195 leden waren op die bijeenkomst aanwezig.
Mevrouw Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement hield een boeiend
betoog over actuele politieke landbouw-gerelateerde zaken. Na afloop van haar inleiding
vond er nog een interessante discussie plaats.

Gedurende het middagprogramma was er gelegenheid om aan diverse
workshops deel te nemen.

In de diverse regio’s werden huiskamerbijeenkomsten en bedrijfsexcursies
georganiseerd.

Het bestuur vergaderde in 2015 7 keer, een groot aantal onderwerpen
passeerde de vergadertafel.
De herziening van het beleidsplan kwam meerdere keren op de agenda voor.
De website werd verder uitgebreid.

De CC Aandacht verscheen in 2015 4 keer. De leden van de regionale werkgroepen
ontvingen in aansluiting op de bestuursvergaderingen een samenvatting van die zaken
die in het bestuur aan de orde geweest waren

Eind 2015 is de CCA Agenda voor het jaar 2016 verschenen.
Die agenda voorziet in een behoefte.

Het CCA manifesteerde zich op beurzen in Barneveld, Hardenberg
en Gorinchem.
Tijdens die beurzen werden contacten gelegd met leden en niet-leden.

In voorkomende gevallen werd op individuele basis pastorale en sociale
hulp verleend.

Contributie

In de algemene ledenvergadering van 12 april 2016 is besloten dat de contributie voor het jaar 2016 niet te verhogen en te handhaven op € 75. Wanneer er een machtiging voor een automatische incasso verleend wordt, dan bedraagt de contributie € 70 per jaar. Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat de contributie via een machtiging betaald wordt.

Financiële verantwoording: De financiële verantwoording kunt u inzien door HIER te klikken

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET JAAR 2016
Naam van de vereniging: Contact Christen Agrariërs
RSIN nummer: 813317289
Contactgegevens: Contact Christen Agrariërs
p/a A. van der Vliet, administrateur
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB BARNEVELD
Telefoon: 06-30-225243
Email: administratie@cca-nederland.nl

Samenstelling bestuur: De heer J. Overeem (voorzitter)
De heer E. Wijnne (secretaris)
De heer J.W. den Boer (vice-voorzitter)
De heer T. Spijker (penningmeester)
De heer A. Kalisvaart (lid) benoemd in de voorjaarsledenvergadering gehouden op 12 april 2016)
Mevrouw M. Bassa-Selles (lid) (herbenoemd in de voorjaarsledenvergadering gehouden op 12 april 2015)
De heer F. Hoogendoorn (lid)

Doel en grondslag: De vereniging heeft ten doel de erkenning, bezinning, toepassing
en verbreiding van de christelijke beginselen met name in boeren-
en tuindersaangelegenheden op sociaal en maatschappelijk terrein.

Het handelen van de vereniging vindt haar grondslag en norm in de
Bijbel als Gods Woord.

Beleidsplan: Doel en grondslag van de vereniging vormt het uitgangspunt
voor het beleidsplan.
Een actuele versie van het beleidsplan kan bij het contactadres
van de vereniging worden opgevraagd.

Contact Christen Agrariërs (CCA) heeft als missie:

Activiteiten ontwikkelen en ondersteunen met als doel christen-agrariërs te helpen
hun levensovertuiging vorm te geven m.b.t. partner, bedrijf en omgeving.

Het CCA verwezenlijkt haar missie door:
Het organiseren van landelijke en regionale ontmoetingsdagen;
Het verzorgen van trainingen en opleidingen;
Het verzorgen van lezingen;
Het bieden van individuele pastorale agrarische coaching.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden.
Reis- en overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Activiteiten: In het jaar 2016 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Het houden van de Algemene Ledenvergadering op geitenhouderij Jowis Zolder te Barneveld op
donderdag 12 april 2016
Die vergadering stond onder leiding van voorzitter Jan Overeem
In aansluiting op het huishoudelijk gedeelte van die vergadering werd Jowis Zolder bezichtigd.
Het voornemen bestaat om in de toekomst meer ” op locatie” te vergaderen.

Op vrijdag 11 november 2016 werd de Landelijke Dag in Putten gehouden.
Circa 145leden waren op die bijeenkomst aanwezig.
De heer prof. dr. ir. Henk Jochemsen van de Wageningen Universiteit hield een boeiend
betoog over duurzame en verantwoorde landbouw. Na afloop van zijn inleiding
vond er nog een interessante discussie plaats.

Gedurende het middagprogramma was er gelegenheid om aan diverse
workshops deel te nemen.

In de diverse regio’s werden huiskamerbijeenkomsten en bedrijfsexcursies
georganiseerd.

Het bestuur vergaderde in 2016 7 keer, een groot aantal onderwerpen
passeerde de vergadertafel.
De herziening van het beleidsplan kwam meerdere keren op de agenda voor.
De website werd verder uitgebreid.Mevrouw Elise den Hertog werd per 1 augustus 2016 als
PR-medewerkster aangesteld.

De CC Aandacht verscheen in 2016 2 keer. In september 2016 werd het eerste nummer van Verbinding uitgegeven. Dit is een gezamenlijk ledencontactblad voor zowel de leden van het CCA en de leden van het CGMV.
Een gezamenlijke redactie is gevormd.
De leden van de regionale werkgroepen ontvingen in aansluiting op de bestuursvergaderingen een samenvatting van die zaken
die in het bestuur aan de orde geweest waren

Eind 2016 is de CCA Agenda voor het jaar 2017 verschenen.
Die agenda voorziet in een behoefte.

Het CCA manifesteerde zich op beurzen in Hardenberg
en Gorinchem.
Tijdens die beurzen werden contacten gelegd met leden en niet-leden.

In voorkomende gevallen werd op individuele basis pastorale en sociale
hulp verleend.

Contributie

In de algemene ledenvergadering van 12 april 2016 is besloten dat de contributie voor het jaar 2016 niet te verhogen en te handhaven op € 75. Wanneer er een machtiging voor een automatische incasso verleend wordt, dan bedraagt de contributie € 70 per jaar. Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat de contributie via een machtiging betaald wordt.

In de algemene ledenvergadering gehouden op donderdag 6 april 2017 in het Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld is besloten om de contributie voor het jaar 2017 NIET te verhogen.

Door op de hieronder staande link te klikken kunt u kennis nemen van de balanspositie van het CCA per 1 januari 2016 en per 31 december 2016. Tevens treft u op dat overzicht de resultatenrekening over het jaar 2016 en de begrotingen met betrekking tot de jaren 2016 en 2017 aan. Voor aanvullende informatie over deze cijfers kunt u contact opnemen met de administrateur van de Vereniging.

Financiële verantwoording: De financiële verantwoording kunt u inzien door HIER te klikken