header image

ANBI

Next Event

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET JAAR 2019

Naam van de vereniging: Contact Christen Agrariërs
RSIN nummer: 813317289

Contactgegevens:
Contact Christen Agrariërs p/a A. van der Vliet, administrateur
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB BARNEVELD
Telefoon: 06-30-225243
Email: administratie@cca-nederland.nl

Samenstelling bestuur:
De heer J. Overeem (voorzitter)
De heer J. Dunnink (secretaris-penningmeester)
De heer J.W. den Boer (vice-voorzitter),
De heer A. Kalisvaart (lid)
Mevrouw M. Bassa-Selles (lid)
De heer F. Hoogendoorn (lid)

Doel en grondslag: De vereniging heeft ten doel de erkenning, bezinning, toepassing en verbreiding van de christelijke beginselen met name in boeren- en tuindersaangelegenheden op sociaal en maatschappelijk terrein. Het handelen van de vereniging vindt haar grondslag en norm in de Bijbel als Gods Woord.

Beleidsplan: Doel en grondslag van de vereniging vormt het uitgangspunt voor het beleidsplan. Een actuele versie van het beleidsplan kan bij het contactadres van de vereniging worden opgevraagd.

Contact Christen Agrariërs (CCA) heeft als missie:
Activiteiten ontwikkelen en ondersteunen met als doel christen-agrariërs te helpen hun levensovertuiging vorm te geven m.b.t. partner, bedrijf en omgeving. Het CCA verwezenlijkt haar missie door: Het organiseren van landelijke en regionale ontmoetingsdagen; Het verzorgen van trainingen en opleidingen; Het verzorgen van lezingen; Het bieden van individuele pastorale agrarische coaching.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Reis- en overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.

 

Activiteiten:
In het jaar 2019 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

– Het houden van de Algemene Ledenvergadering op de locatie van Zorgboerderij Het Paradijs te Barneveld op 11 april 2019. Die vergadering stond onder leiding van voorzitter Jan Overeem, in die vergadering was mevrouw Marja Bassa[-Selles als bestuurslid aftredend, maar herkiesbaar.  Mevrouw Bassa werd herbenoemd voor een termijn van 4 jaar.

De eigenaar van de zorgboerderij, de heer IJsbrand Snoeij, vertelde op geanimeerde wijze iets over het ontstaan van de zorgboerderij. De aanwezige leden werden vervolgens door hem rondgeleid. Vervolgens vertelden twee medewerkers van OMF iets over de werkwijze van deze zendingsorganisatie. De vergadering werd op informele wijze afgesloten met een hapje en een drankje.  Het voornemen bestaat om in de toekomst meer ” op locatie” te vergaderen.

– Op vrijdag 8 november 2019 werd de Landelijke Dag in Putten gehouden. Circa 130 leden waren op die bijeenkomst aanwezig. Mevrouw Nynke Dijkstra-Algra, beleidssecretaris van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) hield een boeiend betoog over het thema : ” Pionieren en Verbinden; een uitdaging voor christen en agrariër”.  Na afloop van haar inleiding vond er nog een interessante discussie plaats.
– Gedurende het middagprogramma was er gelegenheid om aan diverse workshops deel te nemen.

– In de diverse regio’s werden huiskamerbijeenkomsten en bedrijfsexcursies georganiseerd.

– Het bestuur vergaderde in 2019 6 keer, een groot aantal onderwerpen passeerde de vergadertafel.  De aanpassing van het beleidsplan kwam meerdere keren op de agenda voor.  De website werd verder uitgebreid.
– Het ledencontactblad Verbinding verscheen in 2019 4 keer.  Dit is een gezamenlijk ledencontactblad voor zowel de leden van het CCA en de leden van het CGMV. Een gezamenlijke redactie is gevormd. De leden van de regionale werkgroepen ontvingen in aansluiting op de bestuursvergaderingen een samenvatting van die zaken die in het bestuur aan de orde geweest waren.

– Eind 2019 is de CCA Agenda voor het jaar 2020 verschenen. Die agenda voorziet in een behoefte.

– Het CCA was ook in 2019 op een aantal beurzen aanwezig. Tijdens die beurs werden contacten gelegd met leden en niet-leden.

– In voorkomende gevallen werd op individuele basis pastorale en sociale hulp verleend. Een van de bestuursleden coördineert de hulpverlening.

Contributie
In de algemene ledenvergadering van 11 april 2019 is besloten dat de contributie voor het jaar 2019 niet aangepast zal worden. De contributie werd gehandhaafd op € 80. Wanneer er een machtiging voor een automatische incasso verleend wordt,  dan bedraagt de contributie € 75 per jaar.  Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat de contributie via een machtiging betaald wordt. Een groot deel van de leden betaalt inmiddels de contributie via een afgegeven machtiging.

Door op de hieronder staande link te klikken kunt u kennis nemen van de balanspositie van het CCA per 1 januari 2019 en per 31 december 20198. Tevens treft u op dat overzicht de resultatenrekening over het jaar 2019 en de begroting voor het jaar 2019 en het jaar  aan.

Door HIER te klikken kunt u de de balans per 1 januari 2019, de balans per 31 december 2019, de resultatenrekening over het jaar 2019 en de begrotingen voor de jaren 2018 en 2019 inzien.