header image

ANBI

Next Event

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET JAAR 2018

Naam van de vereniging: Contact Christen Agrariërs
RSIN nummer: 813317289

Contactgegevens:
Contact Christen Agrariërs p/a A. van der Vliet, administrateur
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB BARNEVELD
Telefoon: 06-30-225243
Email: administratie@cca-nederland.nl

Samenstelling bestuur:
De heer J. Overeem (voorzitter)
De heer J. Dunnink (secretaris-penningmeester)
De heer J.W. den Boer (vice-voorzitter),
De heer A. Kalisvaart (lid)
Mevrouw M. Bassa-Selles (lid)
De heer F. Hoogendoorn (lid)

Doel en grondslag: De vereniging heeft ten doel de erkenning, bezinning, toepassing en verbreiding van de christelijke beginselen met name in boeren- en tuindersaangelegenheden op sociaal en maatschappelijk terrein. Het handelen van de vereniging vindt haar grondslag en norm in de Bijbel als Gods Woord.

Beleidsplan: Doel en grondslag van de vereniging vormt het uitgangspunt voor het beleidsplan. Een actuele versie van het beleidsplan kan bij het contactadres van de vereniging worden opgevraagd.

Contact Christen Agrariërs (CCA) heeft als missie:
Activiteiten ontwikkelen en ondersteunen met als doel christen-agrariërs te helpen hun levensovertuiging vorm te geven m.b.t. partner, bedrijf en omgeving. Het CCA verwezenlijkt haar missie door: Het organiseren van landelijke en regionale ontmoetingsdagen; Het verzorgen van trainingen en opleidingen; Het verzorgen van lezingen; Het bieden van individuele pastorale agrarische coaching.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Reis- en overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Activiteiten:
In het jaar 2018 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
– Het houden van de Algemene Ledenvergadering in het Aeres College te Barneveld op 5 april 2018. Die vergadering stond onder leiding van voorzitter Jan Overeem,in die vergadering werd afscheid genomen van Teus Spijker als penningmeester. In die vergadering werd Jouk Dunnink benoemd als secretaris-penningmeester van CCA Nederland. In aansluiting op het huishoudelijk gedeelte van die vergadering volgde een rondleiding door het schoolgebouw en de daarbij behorende stallen.De vergadering werd op informele wijze afgesloten met een hapje en een drankje. Het voornemen bestaat om in de toekomst meer ” op locatie” te vergaderen.
– Op vrijdag 9 november 2018 werd de Landelijke Dag in Putten gehouden. Circa 150 leden waren op die bijeenkomst aanwezig. Dr. J.A.van dijk, burgemeester van de gemeente Barneveld, hield een boeiend betoog over het thema : ” Ga als boer midden in de samenleving staan”. Na afloop van zijn inleiding vond er nog een interessante discussie plaats.
– Gedurende het middagprogramma was er gelegenheid om aan diverse workshops deel te nemen.
– In de diverse regio’s werden huiskamerbijeenkomsten en bedrijfsexcursies georganiseerd.
– Het bestuur vergaderde in 2018 7 keer, een groot aantal onderwerpen passeerde de vergadertafel. De aanpassing van het beleidsplan kwam meerdere keren op de agenda voor. De website werd verder uitgebreid.
– Het ledencontactblad Verbinding verscheen in 2018 4 keer. Dit is een gezamenlijk ledencontactblad voor zowel de leden van het CCA en de leden van het CGMV. Een gezamenlijke redactie is gevormd. De leden van de regionale werkgroepen ontvingen in aansluiting op de bestuursvergaderingen een samenvatting van die zaken die in het bestuur aan de orde geweest waren
– Eind 2018 is de CCA Agenda voor het jaar 2019 verschenen. Die agenda voorziet in een behoefte.
– Het CCA manifesteerde zich op de beurs in Gorinchem. Tijdens die beurs werden contacten gelegd met leden en niet-leden.
– In voorkomende gevallen werd op individuele basis pastorale en sociale hulp verleend.

Contributie
In de algemene ledenvergadering van 5 april 2018 is besloten dat de contributie voor het jaar 2018 met € 5 verhoogd zal worden.De contributie werd vastgesteld op € 80. Wanneer er een machtiging voor een automatische incasso verleend wordt, dan bedraagt de contributie € 75 per jaar. Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat de contributie via een machtiging betaald wordt.

Door op de hieronder staande link te klikken kunt u kennis nemen van de balanspositie van het CCA per 1 januari 2018 en per 31 december 2018. Tevens treft u op dat overzicht de resultatenrekening over het jaar 2018 en de begrotingen met betrekking tot de jaren 2018 en 2019 aan. Voor aanvullende informatie over deze cijfers kunt u contact opnemen met de administrateur van de Vereniging.

Door HIER te klikken kunt u de de balans per 1 januari 2018, de balans per 31 december 20128, de resultatenrekening over het jaar 2018 en de begrotingen voor de jaren 2018 en 2018 inzien.