header image

ANBI

Next Event

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET JAAR 2017

Naam van de vereniging: Contact Christen Agrariërs
RSIN nummer: 813317289

Contactgegevens:
Contact Christen Agrariërs p/a A. van der Vliet, administrateur
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB BARNEVELD
Telefoon: 06-30-225243
Email: administratie@cca-nederland.nl

Samenstelling bestuur:
De heer J. Overeem (voorzitter)
De heer E. Wijnne (secretaris tot en met 10 november 2017)
De heer J.W. den Boer (vice-voorzitter), herbenoemd op 6 april 2017
De heer T. Spijker (penningmeester)
De heer A. Kalisvaart (lid)
Mevrouw M. Bassa-Selles (lid)
De heer F. Hoogendoorn (lid)

Doel en grondslag: De vereniging heeft ten doel de erkenning, bezinning, toepassing en verbreiding van de christelijke beginselen met name in boeren- en tuindersaangelegenheden op sociaal en maatschappelijk terrein. Het handelen van de vereniging vindt haar grondslag en norm in de Bijbel als Gods Woord.

Beleidsplan: Doel en grondslag van de vereniging vormt het uitgangspunt voor het beleidsplan. Een actuele versie van het beleidsplan kan bij het contactadres van de vereniging worden opgevraagd.

Contact Christen Agrariërs (CCA) heeft als missie:
Activiteiten ontwikkelen en ondersteunen met als doel christen-agrariërs te helpen hun levensovertuiging vorm te geven m.b.t. partner, bedrijf en omgeving. Het CCA verwezenlijkt haar missie door: Het organiseren van landelijke en regionale ontmoetingsdagen; Het verzorgen van trainingen en opleidingen; Het verzorgen van lezingen; Het bieden van individuele pastorale agrarische coaching.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Reis- en overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Activiteiten:
In het jaar 2017 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
– Het houden van de Algemene Ledenvergadering in het Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld op 6 april 2017. Die vergadering stond onder leiding van voorzitter Jan Overeem, Jan den Boer aanvaardde in die vergadering een nieuwe bestuurstermijn. Na een dienstverband van ruim 8 jaar werd er afscheid genomen van beleidsmedewerker Bert Smit uit Elburg. Als opvolger van Bert is Wiggele Oosterhoff uit Dronten door het bestuur als beleidsmedewerker benoemd. In aansluiting op het huishoudelijk gedeelte van die vergadering volgde een rondleiding door het museum. De rondleiding werd afgesloten met het deelnemen aan een veiling in de veilingzaal van het museum. Het voornemen bestaat om in de toekomst meer ” op locatie” te vergaderen.
– Op vrijdag 10 november 2017 werd de Landelijke Dag in Putten gehouden. Circa 150 leden waren op die bijeenkomst aanwezig. De heer prof. Dr. Elbert Dijkgraaf uit Zevenhuizen hield een boeiend betoog over het thema : Boeren in de publieke ruimte”. Na afloop van zijn inleiding vond er nog een interessante discussie plaats.
– Gedurende het middagprogramma was er gelegenheid om aan diverse workshops deel te nemen.
– In de diverse regio’s werden huiskamerbijeenkomsten en bedrijfsexcursies georganiseerd.
– Het bestuur vergaderde in 2017 6 keer, een groot aantal onderwerpen passeerde de vergadertafel. De aanpassing van het beleidsplan kwam meerdere keren op de agenda voor. De website werd verder uitgebreid. Mevrouw Elseline Wildeboer uit Dronten werd per 1 november 2017 als PR-medewerkster aangesteld.
– Het ledencontactblad Verbinding verscheen in 2017 4 keer. Dit is een gezamenlijk ledencontactblad voor zowel de leden van het CCA en de leden van het CGMV. Een gezamenlijke redactie is gevormd. De leden van de regionale werkgroepen ontvingen in aansluiting op de bestuursvergaderingen een samenvatting van die zaken die in het bestuur aan de orde geweest waren
– Eind 2017 is de CCA Agenda voor het jaar 2018 verschenen. Die agenda voorziet in een behoefte.
– Het CCA manifesteerde zich op beurzen in Hardenberg en Gorinchem. Tijdens die beurzen werden contacten gelegd met leden en niet-leden.
– In voorkomende gevallen werd op individuele basis pastorale en sociale hulp verleend.

Contributie
In de algemene ledenvergadering van 6 april 2017 is besloten dat de contributie voor het jaar 2017 niet verhoogd zal worden en te handhaven op € 75. Wanneer er een machtiging voor een automatische incasso verleend wordt, dan bedraagt de contributie € 70 per jaar. Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat de contributie via een machtiging betaald wordt.

Door op de hieronder staande link te klikken kunt u kennis nemen van de balanspositie van het CCA per 1 januari 2017 en per 31 december 2017. Tevens treft u op dat overzicht de resultatenrekening over het jaar 2017 en de begrotingen met betrekking tot de jaren 2017 en 2018 aan. Voor aanvullende informatie over deze cijfers kunt u contact opnemen met de administrateur van de Vereniging.

Financiële verantwoording: De financiële verantwoording kunt u inzien door hier te klikken.