Privacy Policy

Inleiding

Het CCA is een christelijke agrarische vereniging met een missie: het ontwikkelen van activiteiten en
het ondersteunen van christen-agrariërs, met als doel het helpen de levensovertuiging vorm te geven
met betrekking tot partner, bedrijf en omgeving.

Het CCA verwezenlijkt de missie door onder andere:
– Organiseren van landelijke en regionale ontmoetingsdagen;
– Verzorgen van trainingen en opleidingen;
– Verzorgen van lezingen;
– Bieden van individuele Pastorale Agrarische Coaching (PAC-zorg);
– Uitbrengen van het kwartaalblad Verbinding, een uniek blad met daarin artikelen van diverse aard die gericht zijn op het christen-zijn binnen gezin, bedrijf en samenleving

Het CCA is een levendige vereniging die werkt met een klein aantal professionele medewerkers. Zij werken voor het CCA vanuit hun christen-zijn en voelen zich verbonden met de agrarische sector. Daarnaast draait de vereniging op vele vrijwilligers, leden die het CCA en haar missie een warm hart toedragen en zich hiervoor graag inzetten.

Om de leden goed van dienst te kunnen zijn en informatie te kunnen geven, verwerken wij persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Welke persoonsgegevens wij precies verwerken en met welk doel wij dat doen kan u lezen in deze privacyverklaring.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

CCA verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten/cursussen en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ Betalingsgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Aard van het agrarische bedrijf
▪ Overige gegevens die door u zelf aan ons worden verstrekt, in correspondentie of telefonisch

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt. We houden ons hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Als u lid geworden bent, meedoet aan een cursus of een donatie wil doen, dan laat u gegevens bij ons achter. Wij verwerken dus alleen de gegevens die door uzelf aan ons bekend zijn gemaakt toen u lid werd en/of in het kader van de door u gevraagde dienst. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van onze diensten, zoals hieronder wordt beschreven.

Waarom we gegevens nodig hebben

Het CCA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
▪ Het afhandelen van uw betaling
▪ Het verzenden van het magazine Verbinding
▪ Om u te informeren over bijeenkomsten, cursussen, lezingen
▪ Om contact binnen regio’s mogelijk te maken

Hoe lang we gegevens bewaren

Het CCA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Het CCA verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CCA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kan u contact met ons opnemen via administratie@ccanederland.nl.

Beveiliging

Het CCA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich in een beveiligde omgeving waarvoor ingelogd moet worden met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen. Uw gegevens worden opgeslagen in de Cloud op beveiligde servers.

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen voor misbruik? Neem dan contact met ons op via één van de volgende manieren:

Adres: Christen Contact Agrariërs (CCA) – Graaf van Lyndenlaan 25 – 3771 JB Barneveld
E-mail: administratie@cca-nederland.nl
Telefoon: 06-30225243

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacybescherming.