ANBI informatie over Christen Contact Agrarisch 2022

ANBI informatie over Christen Contact Agrarisch,
met betrekking tot het jaar 2022

Naam van de vereniging: Christen Contact Agrarisch

RSIN nummer: 813317289

Contactgegevens: Christen Contact Agrarisch
p/a: A. van der Vliet, administrateur
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB BARNEVELD

T:
06-30225243
E: administratie@cca-nederland.nl

Samenstelling bestuur per 31 december 2022:
Dhr. J. Overeem (voorzitter)
Dhr. P. Slingerland (vice-voorzitter)

J. Dunnink (secretaris-penningmeester)
Mevr. M. Bassa-Selles (lid)
Coördinator Pastorale Agrarische Coaching: J.W. den Boer (tevens adviseur bestuur)
Beleidsmedewerker: dhr. W. Oosterhoff

Missie van Christen Contact Agrarisch:
CCA wil christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector helpen om samen keuzes te maken.

CCA heeft drie kernwaarden als leidende principes voor haar activiteiten:

Inspireren: We laten ons inspireren door de Bijbel – het geïnspireerde Woord van onze God.
Verbinden: We voelen ons verbonden met Christus, onze medemensen, de aarde en de agrarische sector.
Verdiepen: We verdiepen ons in vraagstukken op het grensvlak van Bijbel en Landbouw en zoeken samen naar antwoorden.

Doelstellingen:
De ontwikkelingen in de agrarische sector en de samenleving gaan snel.
De opgaven waar we met elkaar voor staan zijn groot.
We moeten voortdurend keuzes maken; thuis, in het bedrijf en/of op je werk.
CCA wil christenen helpen om samen rechtvaardige keuzes te maken.

Activiteiten:
CCA organiseert landelijk en regionaal verschillende activiteiten, zoals: ontmoetingsdagen, ondernemersavonden, jongerenavonden, discussieavonden met politici, huiskamerbijeenkomsten, lezingen en excursies.
Een andere belangrijke activiteit van CCA is Pastorale Agrarische Coaching.
Voor meer informatie over CCA, klik HIER.

Beleidsplan:
Een actuele versie van het beleidsplan kan bij de beleidsmedewerker van de vereniging worden opgevraagd.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden kunnen indien ze dat wensen een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Reis- en overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Jaarverslag 2022:
in 2022 werden zowel landelijk als regionaal weer bijeenkomsten belegd. Ook werd in Dronten het 25-jarig jubileum van CCA gevierd. In dit kader werd een speciale publicatie gemaakt: “Bewegen en Bewogen”. Klik hier voor het lezen van het jaarverslag 2022.

Bestuur: Het bestuur vergaderde in 2022 vijf keer. Divers onderwerpen werden besproken.

Communicatie:
Het ledencontactblad Verbinding verscheen in 2022 vier keer. Verbinding is een kwartaalblad dat samen met CGMV agrariërs onder verantwoordelijkheid van een gezamenlijke redactie wordt uitgegeven.
De leden van het CCA ontvangen ook twee tot vier keer per jaar een CCA-Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief verschijnt in de regel na de bestuursvergaderingen. Zo worden leden op de hoogte gehouden van hetgeen in het bestuur is besproken.
Eind 2022 is de CCA-agenda voor het jaar 2023 verschenen.

Pastorale Agrarische Coaching: In voorkomende gevallen werd hulp verleend bij problemen rond bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging, bij zorgen rondom persoonlijke (psychische) omstandigheden of financiën, en bij vragen over samenwerkingsvormen.

Contributie:
De contributie voor het jaar 2022 werd niet verhoogd en bleef gehandhaafd op een bedrag van € 80,=. Wanneer er een machtiging voor een automatische incasso verleend wordt, dan bedraagt de contributie € 75,= per jaar. Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat de contributie via een machtiging betaald wordt.

Door op de hieronder staande link te klikken kunt u kennisnemen van de balanspositie van het CCA per 31 december 2022 – 1 januari 2023. Tevens treft u op dat overzicht de resultatenrekening over het jaar 2022 en de begrotingen met betrekking tot de jaren 2022 en 2023 aan. Voor aanvullende informatie over deze cijfers kunt u contact opnemen met de administrateur van de Vereniging. De financiële verantwoording kunt u inzien door hier te klikken