Manna 1008 Zaken doen met betrouwbaarheid van de Bijbel

MANNA 1008 Zaken doen en betrouwbaarheid van de Bijbel

Onlangs vroeg ik een sollicitant tijdens het sollicitatiegesprek naar haar kijk op de Bijbel. Ze zei tegen mij: “Ik geloof dat de Bijbel geïnspireerd is door God, maar zeker niet alles is waar” Dat was een dooddoener voor mij, omdat de focus van mijn organisatie is om zakelijke leiders toe te rusten om Bijbelse principes te hanteren in de zakenwereld.

De Bijbel zelf beweert stellig gezaghebbend te zijn en betrouwbaar, in de verklaring “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid” (2 Timotheűs 3:16). Of je gelooft dat elk woord van de Bijbel waar is, of je maakt jezelf tot God door enkele lessen in de Bijbel ter zijde te schuiven.

Enige tijd geleden bedacht Hank Hanegraaff van het Christelijke Onderzoeks Instituut (VS) het acroniem, MAPS, om te helpen de betrouwbaarheid van de Bijbel uit te leggen. De M staat voor Manuscripten. Toen ik de plek van de Dode Zee Rollen bezocht, leerde ik over het minutieuze proces die de Schriftgeleerden gebruikten voor het kopiëren van de Heilige Schrift. Als ze een foutje maakten, dan verbrandden ze onmiddellijk de rol.

Historici peilen de geldigheid van een manuscript gebaseerd op het nummer van het manuscript en de tijdspanne tussen de originele en de meest recente manuscripten. De Bijbel krijgt meer steun dan enig ander klassiek geschrift, waaronder die van Griekse schrijvers en denkers. “De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart” (Psalm 19:9). Historische manuscripten bewijzen overweldigend de betrouwbaarheid van de Bijbel.

De tweede letter in Hanegraaff’s MAPS acroniem, A, staat voor Archeologie.  De heer William Ramsay was opgeleid tot archeoloog. Sceptisch over de Bijbel maakte Ramsay er werk van om de betrouwbaarheid van het Lukas evangelie te ontkrachten.  Maar hij werd een volgeling van Jezus toen hij zag dat de archeologie bevestigde dat alle historische verklaringen uit het Lukas evangelie nauwkeurig waren. Onlangs hebben archeologen het paleis van Koning Manasse ontdekt, daarmee is het bestaan ervan aangetoond. Door de jaren heen hebben vele sceptische archeologen ongelijk gekregen als ze de bijbel in twijfel trokken. Psalm 18:30 leert ons, “Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd”. Gods Woord is betrouwbaar en waar, dat hebben archeologen die het tegendeel wilden bewijzen geleerd.

De derde letter in het acronym, P, staat voor Profetie. Onder de bijzondere ontdekkingen over de Bijbel zijn er de voorspellingen die honderden jaren voordat ze uitkwamen gedaan werden en uitkwamen. Voordat Jezus geboren was, maakten profeten 55 voorspellingen over de Messias, waaronder die over een Redder die geboren zou worden uit een maagd in Bethlehem en die gekruisigd zou worden. God zei,  “En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen” (Deuteronomium 18:19), God’s Woord heeft zichzelf bewezen betrouwbaar te zijn.

De laatste letter in de serie van Hanegraaff is S voor Statistiek. Een professor, Peter Stoner, werkte met 600 studenten om uit te zoeken wat de kans zou zijn van 8 profetieën over Jezus om uit te komen. Het resultaat is één op honderd quadriljoen. De kans dat 55 voorspellingen uitkomen is kleiner dan we kunnen uitrekenen.

Jezus zei tegen Petrus, “Maar om hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit, en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor Mij en voor u” (Mattheus 17:27). Ooggetuigen keken naar Petrus toen hij deed wat Jezus vroeg. De kans van het vangen van een vis met een munt is nihil. Statistieken bewijzen dat de Bijbel betrouwbaar is, omdat het Gods Woord is. We kunnen op deze wijsheid vertrouwen als we onze dagelijkse werk doen.

GESPREKSVRAGEN

Wat is jouw kijk op de Bijbel als een bron om de dagelijkse uitdagingen in de zaken- en professionele wereld aan te gaan?

Hoe zou je reageren als iemand tegen je zei dat de Bijbel alleen maar een oud boek is waarvan de lessen achterhaald zijn en niet van toepassing op het leven in de 21e eeuw?

Zijn de vier punten die genoemd worden om de betrouwbaarheid van de Bijbel, het Woord van God, aan te tonen overtuigend vanuit jouw perspectief? Waarom wel of waarom niet?

Er wordt gezegd dat de statistische kans dat meer dan 50 profetieën over de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van de Messias in vervulling gaan, is astronomisch en virtueel niet uit te rekenen. Waarom is dit significant? Hoe beïnvloed het hoe je de betrouwbaarheid van de geschriften waarneemt?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Psalm 19:7-11; Psalm 119:9-11,33-36,89-93,97-106,129-130; 2 Timotheus 3:16

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 1 april 2023.