Manna 1014 De dwaze zakenman

Manna 1014 De dwaze zakenman

Voor het uitleggen van belangrijke lessen is verhalen vertellen één van de meest effectieve manieren om dit te doen. Het helpt om les in een context te kunnen plaatsen zodat we deze kunnen begrijpen. Ook zorgt het ervoor dat we de les niet snel vergeten.

Jezus Christus was hier meesterlijk in. Hij vertelde gelijkenissen (aangrijpende korte verhalen) om onze menselijke zwakheid bloot te leggen. Hebreeën 4:15 zegt, “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde”.

Hij gebruikt ook gelijkenissen om aan welwillende luisteraars de geheimen van het koninkrijk van God te introduceren. Zoals Jezus uitlegt in Lucas 8:10, “Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.” Diegenen die open zijn om te leren zullen de boodschap van Zijn gelijkenissen begrijpen.

Op enig moment, beschreven in in Lukas 12:13-21, vraagt iemand uit de menigte aan Jezus om aan zijn broer te zeggen dat Hij hem een deel van de erfenis moest geven, waartoe hij dacht dat hij recht had. Maar Jezus daarentegen leek zich te verwijderen uit de discussie door te zeggen: “Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld?” In plaats daarvan, liet Jezus de aandacht verleggen naar een diepere wortel van menselijke onenigheid, waarbij hij zijn toehoorders op het hart drukte om op hun hoede te zijn: “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.”

Toen vertelde Jezus een gelijkenis om Zijn punt, iets waarvan we zelfs in de 21e eeuw in het bedrijfsleven iets kunnen leren. Het leek erop dat een succesvolle zakenman, de “rijke man”, een beslissing moest nemen wat te doen met de overgebleven oogst. Hij had niet genoeg ruimte om het op te slaan, dus nam hij het besluit om nog meer ruimte te bouwen en het allemaal voor hemzelf te houden. Toen kwam God het verhaal binnen en zei: “Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?”

Waarom werd deze man een dwaas genoemd? Je zou kunnen zeggen dat hij weinig tot geen geloof had, want hij betrok God niet bij zijn besluitvormingsproces. De Joden uit die tijd, daarentegen, zouden hebben gevonden dat God deze man gunstig gezind was, simpelweg omdat hij rijk was.

Zij beschouwden rijkdom als een tastbaar teken van Gods gunst. Jezus’ gelijkenissen hadden de uitwerking dat dit soort gedachten op zijn kop werden gezet. Het was niet het bezit van rijkdom, maar hoe het gebruikt wordt, dat bepaalt hoeveel een persoon van God houdt. In de Bergrede onderwees Jezus dingen “Verzamel geen schatten voor u op de aarde…..maar verzamel schatten voor u in de hemel…..want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Mattheüs 6:19-21).

De dwaas is diegene die zijn vertrouwen, hoop en liefde op zichzelf richt in plaats van op God, zoals in 1 Korinthe 13:13 wordt genoemd. Als de rijke man van van God had gehouden, dan had hij goddelijke opties overwogen (schatten in de hemel) voor het gebruik van zijn overvloedige oogst. Het was ook een optie om hongerige buren of anderen in zijn omgeving te helpen. In plaats daarvan, zoals de gelijkenis zegt, koos hij ervoor om schatten voor zichzelf op te slaan en heeft hij de prachtige kans gemist om rijk te zijn voor God..

Als jij en ik, als volgelingen van Christus, niet bidden en vragen wat het beste kunnen doen met onze bezittingen, dan hebben we een gebrek aan liefde voor God en en komt onze dwaasheid naar buiten. Deze gelijkenis helpt me om nederig te zijn. Heere help me, en diegenen die dit lezen, om onze rijkdommen te gebruiken om schatten in Uw Koninkrijk te bewaren.

GESPREKSVRAGEN

  1. In zijn eerste brief aan de kerk in Korinthe, hoofdstuk 13, verklaart de apostel Paulus dat geloof, hoop en liefde de voornaamste zijn, maar dat de liefde de belangrijkste is van allemaal! (1 Korinthe 13:13). Hoe zou jij, als volgeling van Christus, liefde kunnen laten zien door schatten in de hemel te bewaren, als je een overvloedige rijkdom bezat, zoals de rijke man?

  1. Laten we vervolgens apart de andere elementen uit 1 Korinthe 13 bekijken: geloof, hoop en vertrouwen. Als je zou zeggen, “Mijn geloof (vertrouwen) in God staat me toe om…,” hoe zou je die zin kunnen afmaken?

  1. Als je zou zeggen, “Mijn hoop op God zet me aan om…,” hoe zou je die zin afmaken?

  1. Al je zou zeggen, “Mijn liefde voor God zorgt ervoor dat ik…,” hoe zou je die zin afmaken?

  1. Als laatste vraag, vanuit het perspectief van jouw rol op de werkplek, wat is het belang van geloof, hoop en liefde als je de dagelijkse verantwoordelijkheden uitvoert?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Lukas 17:6; Johannes 15:13; Romeinen 5:2-5, 8:24-25; 1 Korinthe 13:1-7; Hebreeën 11:1

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 13 mei 2023.