Manna 1037 Wetenswaardigheden over financiën

Manna 1037 Wetenswaardigheden over financiën

In de vele jaren als beleggingsadviseur hoor ik vaak de vraag: “Wat is de grootste financiële fout die veel beleggers maken?” Mijn antwoord is altijd hetzelfde: ze negeren Bijbelse wijsheid bij het beheren van hun geld en volgen in plaats daarvan seculiere wijsheid

Geloof jij dat? Heb je ooit bedacht dat wanneer je Gods beschermende Bijbelse principes als leidraad gebruikt, je je financiële middelen verstandiger en voorzichtiger beheert – en tegelijkertijd God verheerlijkt? Ik wel, want ik heb het zelf ervaren. Van het begin van de jaren 70 tot halverwege de jaren 80vertrouwde ik voornamelijk op mijn vaardigheden en intellect om financiële beslissingen te nemen. Ik had veel successen, maar nog meer mislukkingen.

Aan het eind van de jaren 80 zag ik mijn beperkingen onder ogen en wendde ik me tot de leerstellingen van Larry Burkett, die een toonaangevende stem was geworden voor het belang van christenen die de Bijbel toepassen bij het beheren van hun financiën. Door in overeenstemming te komen met Gods wegen, in plaats van de mijne, legde ik een basis voor toekomstig financieel succes. Hier zijn enkele van die principes waarvan ik heb gemerkt dat ze werken, ongeacht hoeveel geloof je hebt:

We moeten in de eerste plaats naar Gods wijsheid kijken om beslissingen te nemen. De principes die God heeftgegeven zijn praktisch en relevant en staan vaak haaks op de conventionele “wijsheid”. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 3:16).

We moeten persoonlijke verantwoordelijkheid accepteren voor onze beslissingen. We kunnen niet van anderen verwachten dat zij de moeilijke keuzes voor ons maken. Het is onze verantwoordelijkheid om goed geïnformeerde, Bijbels consistente financiële beslissingen te nemen. “En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn.” (1 Korintiërs 4:2).

Schulden kunnen verslavend zijn en moeten indien mogelijk vermeden worden. Of je nu een individu, een bedrijf of een natie bent, schulden kunnen vrijheid en welvaart vernietigen, onafhankelijkheidweg nemen en opties beperken voor wat er gedaan kan worden met financiële middelen die in de toekomst verdiend worden. “Een rijke heerst over armen, en wie leent, wordt slaaf van de uitlener”(Spreuken 22:7).

Het is verstandig om een goed evenwicht te bewaren tussen lopende uitgaven en sparen op de lange termijn. Onze beslissingen om geld uit te geven moeten altijd worden getemperd door het besef dat we een deel van deze middelen in de toekomst nodig kunnen hebben. Als we nu alles uitgeven, hebben we niets voor toekomstige behoeften en noodgevallen. ” In de woning van een wijze ligt een begerenswaardige schatten olie, maar een dwaas mens verspilt die.” (Spreuken 21:20).

We moeten consequent investeren met behulpvan een weloverwogen strategie. Sommige mensen investeren impulsief van gevaltot geval, in plaats van opzettelijk een verstandige strategie te formuleren endaaraan vast te houden. “De plannen van wievlijtig is, leiden alleen totoverschot, maar al wie zich overhaast, komtslechts tot gebrek.” (Spreuken 21:5).

Bij beleggen moeten we vertrouwen op diversificatie. Maar al te vaak houden beleggers zich bezig met marktcycli en raken ze verstrikt in onvoorspelbare verschuivingen. Diversificatie is een goed middel om risico’s te beheersen en kapitaal te beschermen. “Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal.” (Prediker 11:2).

Als we “onze gezindheid vernieuwen”, zoals Romeinen 12:2 zegt, met behulp van deze en andere beproefde Bijbelse leefregels en ze consequent opvolgen, kunnen we erop vertrouwen dat we verstandige keuzes maken op het gebied van uitgaven, sparenen beleggen.

Austin Pryor heeft meer dan 40 jaar ervaring in het adviseren van beleggers en is de oprichter van Sound Mind Investing. Hij is de auteur vanThe Sound Mind Investing Handbook onderschreven door vele gerespecteerde christelijke leraren, met meer dan100.000 verkochte exemplaren. Austin woont in Louisville, Kentucky, met zijn vrouw Susie.

GESPREKVRAGEN

  1. Zelfs als je geen financiële professional bent, wat is dan jouw mening over de grootste financiële fout die investeerders maken, voordat je deze eMeal las? Licht je antwoord toe.

  1. Als je kijkt naar je eigen bestedings-, spaar- en beleggingspraktijken, welke aanpak of strategie heb je dan gevolgd? Denk je dat je methodologie effectief is geweest? Licht je antwoord toe.

  1. Wat vind je van de aanbeveling om de leefregels uit de Bijbel toe te passen bij het beheren van geld en het nemen van financiële beslissingen? Ben je het eens met de bewering dat Bijbelse principes praktisch en relevant zijn en een basis kunnen leggen voor toekomstig financieel succes? Waarom wel of waarom niet?

  1. Welk van de genoemde principes lijkt jou het belangrijkst? Waarom denk je dat veel mensen zich verzetten tegen het volgen van deze principes voor het beheren van hun financiën?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 3:27-28, 11:24-25, 14:31, 15:16,22:2,26-27; Mattheüs 6:19-21,33; 1 Timotheüs 6:6

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 11 november 2023