Manna 1054 De kracht van discipline op het werk- en in het leven

MANNA 1054 De kracht van discipline op het werk – en in het leven

Wat komt er in je op als je de term ‘het gedisciplineerde leven’ hoort? Heeft het voor jou een positieve of negatieve klank? Het idee van een gedisciplineerd leven heeft mij altijd geïntrigeerd. Vooral omdat ik heb waargenomen dat voorstanders van een theorie of zaak doorgaans zeer gedisciplineerd zijn en streven naar uitmuntendheid bij het bereiken van hun waargenomen doelen. Ze raken geobsedeerd door het beste uit zichzelf te halen.

Topatleten zijn goede voorbeelden. Hun gedisciplineerde leven is noodzakelijk om hun ware potentieel te bereiken. In de Bijbel gebruikte de apostel Paulus een sportanalogie. Hij schreef: “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelfverwerpelijk word.” (1 Korintiërs 9:27). Veel beroepen hebben een vergelijkbare aanpak gevolgd, waarbij ze uitzonderlijk hoge normen voor hun respectieve disciplines hebben vastgesteld. Goed zijn is voor velen van ons niet ‘goed genoeg’. We willen de beste worden, of op zijn minst tot de beste behoren in het door ons gekozen beroep.

Echt gedisciplineerd zijn, betekent dat je toegewijd raakt aan een manier van leven. Deze diepe toewijding wordt synoniem met de zaak die we nastreven. Vele jaren heb ik Jezus Christus gevolgd met het verlangen om mijn geloof op één lijn te brengen met mijn zakelijke praktijken. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat dit een leven vereist dat erop gericht is het vertrouwen in God op de eerste plaats te stellen, zelfs boven de behoeften van anderen en mijzelf. Ik heb ook geleerd dat dit niet op natuurlijke wijze kan gebeuren, omdat onze zelfgerichte menselijke natuur de neiging heeft ons in de weg te blijven staan. Het vereist bovennatuurlijke kracht, een levensveranderende ontmoeting met Christus die tot in de kern raakt. Deze verandering begon voor mij vele jaren geleden, maar mijn spirituele metamorfose gaat tot op de dag van vandaag door.

Net als bij het bereiken van uitmuntendheid in mijn beroep, vereist het christelijke leven ook grote discipline –toewijding aan de zaak van Christus, wat onze beroepsactiviteiten omvat maar ook overstijgt. Dit geldt voor de CEO van een bedrijf, afdelingsmanagers, verkopers en onderhoudsmensen. Wat we ook doen, als we toegewijd zijn aan Jezus, zou dit van invloed moeten zijn op de manier waarop we ons leven en werk benaderen.

Het geldt zelfs voor royalty’s. In Psalm 86:1-4 bidt koning David van Israël: “Een gebed van David.  HEERE, neig Uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunsteling; U, mijn God, verlos Uw dienaar, die op U vertrouwt. Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot U de hele dag. Verblijd de ziel van Uw dienaar, want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op.” Kun je de toewijding van koning David voelen?

Heb je als ondernemer een verlangen om God te behagen door je werk? Als dat zo is, overweeg dan een gedisciplineerd leven te leiden dat ertoe zal leiden dat je Hem behaagt. In de meeste gevallen verwacht Hij niet van ons dat we in kloosters leven of al onze wereldse bezittingen opgeven. Wat Hij wel verlangt, is dat wij Hem en anderen op de eerste plaats zetten vóór onze eigen behoeften.

Hoe gedisciplineerd we ook zijn, we glijden allemaal af en geven soms toe aan verleidingen. Gelukkig wordt aan degenen onder ons die Christus volgen een weg beloofd die ons instaat stelt weer op het pad te komen dat onze Heer wil dat we volgen. In 1 Korintiërs 10:13 wordt ons verteld: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om [die] te kunnen doorstaan.” Paulus vervolgt in de volgende twee verzen: “Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek [toch tot u] als tot verstandige [mensen], beoordeelt u [dan] zelf wat ik zeg.” Dit vereist, zoals je je kunt voorstellen, discipline en toewijding.

©2023, alle rechten voorbehouden. Jim Langley schrijft al meer dan 30 jaar terwijl hij werkte als levens-  en ziekteverzekeringsagent. De laatste jaren is zijn passie verschoven naar het schrijven over zijn relatie met God. Zijn doel is om anderen aan te moedigen dichter tot Hem te naderen. Hij was al jarenlang lid van CBMC en begon in 2014 met het schrijven van ‘Fourth Quarter Strategies’.

GESPREKVRAGEN

  1. Hoe zou je het woord ‘discipline’ definiëren? Als je het hoort, begrijp je het dan in positieve zin, of heeft het voor jou een negatieve betekenis? Leg je antwoord uit.

  1. Hoe denk je dat een gedisciplineerd leven eruit ziet? Denk je dat je momenteel een gedisciplineerd leven leidt? Waarom wel of waarom niet? Kun je iemand bedenken die je kent – of iemand van wie je hebt gehoord – die een echt gedisciplineerd leven leidt (of heeft geleefd)? Zo ja, is dit opgevallen bij die persoon?

  1. Hoe denk je dat een gedisciplineerd spiritueel leven kan worden toegepast op een gedisciplineerd werkleven? Vind jij dat ze überhaupt verwant moeten zijn? Waarom wel of waarom niet?

4.Als iemand vaststelt dat hij of zij op geen enkel gebied van zijn of haar leven bijzonder gedisciplineerd is geweest, welke eerste stappen denk je dan dat hij/zij zou kunnen nemen om een dergelijke discipline te ontwikkelen?

UITDAGING

Hoe zou je je eigen leven beoordelen in termen van discipline? Als je denkt dat je nog niet bent waar je zou willen zijn, wat zou je dan vandaag nog kunnen doen? Zodat je kan beginnen met het cultiveren van een meer gedisciplineerd leven op professioneel, persoonlijk en spiritueel vlak? Wie ken je die jou zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van meer discipline? Als je jezelf als redelijk gedisciplineerd beschouwt, is er dan iemand die baat zou kunnen hebben bij je ervaring?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Deuteronomium 5:28-29; Spreuken 21:5; Mattheüs 22:34-40; Johannes 21:18-19; 2 Timotheüs 3:16-17

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 23 maart 2024