Manna 1064 Het verschil tussen een baas en een leider

MANNA 1064 Het verschil tussen een baas en een leider

Gedurende mijn hele werkende leven zijn er veel mensen geweest die me soms ‘baas’ noemde. Het waren de mensen aan wie ik rapporteerde, die me hadden ingehuurd en als ik mijn werk niet naar tevredenheid deed, de autoriteit hadden om mij te ontslaan. In de meeste gevallen waren mijn ‘bazen’ ook goede leiders. Maar in de zakelijke en professionele wereld is dat niet altijd het geval.

Wat is het verschil? Spreker, auteur en consultant Tim Kight somde ze op toen hij beschreef hoe het perspectief van een baas verschilt van dat van een echte leider. Hij zei dat het gedachtengoed van een baas is: “De mensen die ik leid, werken voor me. Het is hun verantwoordelijkheid te doen wat ik zeg dat ze moeten doen.” Maar, zei Kight, het gedachtengoed van een echte leider is: “Ik werk voor de mensen die ik leid. Het is mijn verantwoordelijkheid om hen te voorzien van de steun die ze nodig hebben, zodat zij geweldige dingen kunnen bereiken.”

Dit doet me denken aan het klassieke zakenboek ‘Van goed naar geweldig’ door Jim Collins. Dit boek gaat over de onderzoeken die hij en zijn onderzoeksteam deden naar de best presterende bedrijven. Wat ze ontdekten, was dat in de meeste gevallen de topbedrijven niet werden geleid door goed bekende, charismatische persoonlijkheden, maar door nederige personen wier passie voor uitmuntendheid en succes in balans werden gehouden door enorme nederigheid.

Als hij het onderzoek overziet, merkt Collins op: “De van-goed-naar-geweldig leiders wilden nooit ‘larger-than-life’ helden worden. Ze streefden er nooit naar om op een voetstukgeplaatst te worden of om onbereikbare iconen te worden. Het waren schijnbaar gewone mensen die stilletjes buitengewone resultaten boekten.”

Als we in de Bijbel lezen, zien we daar vergelijkbare personen. Jozef, Mozes, David, Nehemia en anderen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament de apostels Paulus en Petrus en de meestopmerkelijke Jezus Christus. Het waren allemaal leiders die, om de woorden van Kight te gebruiken, het zagen als hun verantwoordelijkheid om de mensen die zij leidden te voorzien van de steun die ze nodig hadden om geweldige dingen te bereiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Een verenigende visie creëren. Een van de beste manieren om te leiden is door een visie voor werken te presenteren die iedereen die erbij betrokken is kan inspireren. Nehemia deed dit nadat hij de ruïnes van het oude Jeruzalem had geïnspecteerd. ‘Toen zei ik tegen [tegen iedereen die betrokken zou zijn bij het werk] hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaadzijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was … En ze grepen moed voor het goede werk’ (Nehemia 2:17-18). Het was binnen relatief weinig tijd gereed.

Bereid zijn om anderen ten dienst te zijn. Als iemand het recht had erop te staan dat iedereen zich aan Hem onderwerpt, dan was dat Jezus Christus, God vleesgeworden. Maar Hij bleef Zijn missie trouw, om het verzoenend offer voor de zonden van de mensheid te worden en iedereen die Hem wilde volgen een nieuwleven te bieden. ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen’ (Marcus 10:45).

De mensen onder je hoede uitrusten om te gedijen. In plaats van zich te concentreren op wat mensen kunnen doen om hun eigen doelen te bereiken, streven de beste leiders ernaar manieren te vinden om diegenen die aan hen rapporteren, aan te moedigen en uit te dagen om te gedijen in het gebruik van hun door Godgegeven gaven, vaardigheden en talenten. ‘Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is’ (Filippenzen 2:3-4).

©Copyright 2024, Robert J. Tamasy heeft Marketplace Ambassadors geschreven: CBMC’s voortdurende erfenis van evangelisatie en discipelschap; Business at Its Best: Tijdloze wijsheid uit Spreuken voor de werkplek van vandaag; Pursuing Life With a Shepherd’s Heart geschreven samen met Ken Johnson en The Heart of Mentoring, geschreven samen met David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is te vinden op: www.bobtamasy.blogspot.com

GESPREKVRAGEN

Denk je dat een ‘baas’ zijn (of welke term je ook verkiest) noodzakelijkerwijs hetzelfde is als een goede, effectieve leider zijn? Waarom wel of waarom niet?

Denk aan iemand die je als een echte leider beschouwt. Wat zijn zijn of haar kwaliteiten die eruit lijken te springen, die anderen inspireren om hem of haar te willen volgen.

Waarom denk je dat sommige individuen, of het nu gaat om zakelijke en professionele leidinggevenden of politici, zoveel aandacht krijgen? Zelfs als ze geen echte leiderschapstrekken en -kwaliteiten lijken te bezitten.

Als je kijkt naar het leven van Jezus Christus, wiens invloed nu, 2000 jaar later, nog steeds heel sterk voelbaar is, wat zijn dan enkele van de dingen die Hem zo’n effectieve leider maakten?

UITDAGING

Misschien heb je een leiderschapspositie in je organisatie of heb je een rol met beperkte mogelijkheden om anderen te leiden. Neem in beide gevallen de tijd om je eigen sterke en zwakke punten in leiderschap te evalueren. Je zou zelfs een of twee vertrouwde vrienden kunnen vragen om je eerlijke feedback te geven over je leiderschapscapaciteiten. Denk vervolgens na over stappen die je zou kunnen nemen om een nog effectievere leider te worden die de behoeften en belangen van anderen op de eerste plaats zet.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Leviticus 19:18; Spreuken 28:2,16; Mattheüs 7:9-12; 1 Korintiërs 10:31-33; Efezers 6:5-

Verzionden door CCA Nederland op vrijdag 31 mei 24