MANNA 853: GELOOFSZAKEN – EN WAAROM GELOOF ER TOE DOET

MANNA 853: GELOOFSZAKEN- WAAROM GELOOF ER TOE DOET

‘Geloof’ is niet een woord dat we vaak gebruiken in de zakenwereld van de 21e eeuw, waar alleen dingen die tastbaar en meetbaar zijn worden gewaardeerd. Maar op de een of andere manier hebben en beoefenen we allemaal geloof. We kunnen geloof definiëren als ‘hoop op of volledig vertrouwen op iets of iemand’. Veel mensen beperken hun geloof tot dat waartoe ze zelf in staat zijn en ze hebben weinig tot geen geloof in anderen. Waar stel jij je vertrouwen op, waar geloof jij in?

Persoonlijk heb ik ervaren dat geloof in anderen en in het bijzonder in God, mijn hemelse Vader, me in staat stelt om voluit te leven. Het vinden en koesteren van een betekenisvol geloof kan een paradigmaverschuiving teweegbrengen in de manier waarop we elke dag van ons complexe leven benaderen. Het leven kan zo veel meer voldoening geven wanneer we anderen toelaten in onze wereld.

 

In ons zakenleven is het zo makkelijk om onszelf op te krullen tot een bal, zoals een egel, en om anderen niet toe te staan dichtbij ons te komen. Als een egel deze verdedigende houding aanneemt, is hij onbeweeglijk en kan hij nergens heen! Ik heb vele gefocuste leidinggevenden gekend die defensief leefden en die weigerden om de mensen om hen heen toe te staan in hun domein binnen te dringen.

 

Ze kunnen een zekere mate van succes bereiken, maar ze missen de kans om hun horizon aanzienlijk te verbreden. Als ze zich zouden openstellen en anderen toe zouden laten in hun domein, dan zouden hun zakelijke inspanningen veel productiever kunnen worden. Blijkbaar vrezen ze de invloed van anderen en willen ze graag zelf alle eer krijgen voor wat ze bereiken.

 

Maar de realiteit is dat samenwerking cruciaal is in alles wat we doen in het leven. In Prediker 4:9-10 schreef koning Salomo: “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.” (HSV)

 

Dan eindigt hij zijn gedachte door op te merken: “En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.” (Prediker 4:12, NBV) Ik heb dit vers als een van mijn ‘levensverzen’ uit de Bijbel genomen en door de jaren heen heb ik onze familie door zeer moeilijke periodes heen zien gaan, wetend dat de Heer die ‘derde streng’ is die ons door alles heen sterk hield. Het was geloof, allereerst in God, maar vervolgens ook in elkaar.

 

Er is een juiste manier om ons leven te leiden. In Romeinen 1:17 verkondigt de apostel Paulus: “In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’” (NBV) Dat geldt voor elk aspect van ons bestaan op deze planeet, inclusief de tijd die we doorbrengen in de zakelijke en professionele wereld. Als we proberen ons leven te leiden zonder anderen en God ervan onderdeel te laten uitmaken, dan zullen we merken dat we bedrogen uitkomen. Erger nog, we zullen ons realiseren dat we ons buiten Gods wil bevinden en dat we nalaten Zijn doel voor ons leven na te streven.

 

Spreuken 14:8-9 leert ons: “De wijsheid van de schrandere is zijn eigen weg te begrijpen, maar de dwaasheid van dwazen is bedrog. De dwaas spot met een schuldoffer, maar onder de oprechten heerst welwillendheid.” (HSV) Degenen die zichzelf afsnijden van de goede mensen om hen heen, die niet in hen geloven en waarderen wat ze kunnen bijdragen en die negeren wat Gods Woord instrueert, bevinden zich op een weg die doodlopend is.

 

Ze worden misleid door de egocentrische cultuur die hen omringt. Zoals Spreuken 27:17 bevestigt: “Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.” (NBV) En zoals Jezus zei: “…want zonder Mij kunt u niets doen.” (Joh. 15:5, HSV) Als we een goed afgerond en bevredigend leven willen ervaren, dan moeten we anderen toelaten in onze dagelijkse bezigheden. Als we een overvloedig leven willen, dan moeten we God in al onze gedachten toelaten, zodat Hij de controle over ons leven kan nemen. De Heer heeft ook gezegd: “…maar ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid.” (Joh. 10:10, NBV)

 

Reflectie- en discussievragen

Als je het woord ‘geloof’ hoort, wat komt er dan bij je op? Wat zou je eigen definitie zijn van wat het betekent om geloof te hebben?

 

Wat betekent het om geloof in God te hebben, in het bijzonder in de arbeidswereld? Is dit belangrijk voor jou? Waarom (niet)?

 

Wat betekent het om geloof in of vertrouwen op anderen te hebben bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten en onze verantwoordelijkheden in de zakelijke en professionele wereld? Hoe makkelijk is het voor jou om je vertrouwen op anderen te stellen in plaats van te pogen je doelen helemaal zelf te bereiken?

 

Hoe zou jij meer geloof – zowel in God als in anderen – kunnen beoefenen en laten zien in hoe je je dagelijks leven leidt? Is dat eigenlijk wel iets dat je bereid bent te doen? Licht je antwoord toe.

NB In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Psalm 97:10-12; Spreuken 16:1-3; Jesaja 26:1-4; 1 Korinthe 12:12-26; Hebreeën 12:1

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 21 maart 2020.