MANNA 856 De ongelooflijke kracht van het boek Spreuken

MANNA 856 DE ONGELOOFLIJKE KRACHT VAN HET BOEK SPREUKEN

Op een begrafenis raakte ik in gesprek met Joe, een man die ik twintig jaar niet had gezien. Toen hij hoorde wat ik deed bij Unconventional Business Network, de non-profitorganisatie waar ik leiding aan geef, zei Joe dat hem dat in zekere zin aan een oom van hem deed denken.

Hij vertelde dat zijn oom ooit met bescheiden middelen voor zichzelf was begonnen, maar jaren later een fortuin had vergaard. Toen Joe zijn oom naar de reden van diens succes vroeg, zei de oom: “Jaren geleden was ik op zoek naar een oplossing voor een probleem in mijn werk. Ik nam mijn toevlucht tot het Bijbelboek Spreuken. Dat pakte zo goed uit, dat ik sindsdien iedere dag een hoofdstuk uit Spreuken lees en dat vervolgens op mijn leven betrek.”

 

Ik heb dezelfde ervaring met Spreuken. Een van de “wijsheidsboeken” uit de Bijbel, zegt het boek ergens over zichzelf. Maar het gaat niet alleen om de woorden die we lezen, het gaat om de God achter die woorden. Zo zegt bijvoorbeeld Spreuken 1:7: “Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER, een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.” Die woorden klinken misschien hardvochtig, maar als we verder lezen in de 31 hoofdstukken van het Spreukenboek, beginnen we er meer van te begrijpen.

 

Spreuken is geen boek vol filosofische verhandelingen of verheven idealisme, het bevat hele alledaagse, praktische principes en regels. Spreuken 7:2 zegt: “Denk altijd aan wat ik je leer, dan zul je blijven leven. Koester mijn lessen als het licht in je ogen.” De lessen die we in Spreuken lezen blijken net zo relevant en bruikbaar voor ons werk te zijn, als op ieder ander terrein in het leven.

 

Ik heb weleens gehoord van een groepje zakelijk leiders, dat wekelijks bij elkaar kwam om over de wijsheid en het inzicht van Spreuken te praten. Sommige deelnemers zouden zich niet eens volgelingen van Jezus Christus noemen. Zelfs iemand die geen deel uitmaakt van het huisgezin van God, weet dit Oud–oudtestamentische boekje op waarde te schatten. Hier volgen een paar voorbeelden van wat we eruit kunnen leren. Als je in je werk op zoek bent naar wijsheid, lees dan regelmatig in Spreuken.

 

Boosheid. “Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.” (Spreuken 12:16). “Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is sust een twistgesprek.” (Spreuken 15:18).

 

Gevolgen van je daden. “Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt, zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit.” (Spreuken 11:21). “Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.” (Spreuken 14:12).

 

Discipline en terechtwijzing. “Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.” (Spreuken 10:17). “Wie zich niet laat terechtwijzen, wachten armoede en schande, wie berispingen aanvaardt, wordt geëerd.” (Spreuken 13:18).

 

Wijze raad zoeken. “Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.” (Spreuken 11:14). “Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker. Voer een oorlog met beleid, je zegeviert dankzij een keur aan raadgevers.” (Spreuken 24:5-6).

 

Met geld omgaan. “In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.” (Spreuken 13:11). “Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.” (Spreuken 22:7).

Reflectie- en discussievragen

Heb jij  – of heeft iemand die je kent – ooit de tijd genomen om het hele boek Spreuken uit te lezen? Zo ja, wat was het effect daarvan?

 

Hoe zou jij het begrip wijsheid omschrijven? Hoe kun je het onderscheiden van kennis of ervaring?

 

Welk vers uit Spreuken dat in deze eMeal wordt aangehaald wekt het meest jouw interesse of bevat volgens jou de meeste wijsheid? Licht je antwoord toe.

 

Het boek Spreuken heeft 31 hoofdstukken. Wat zou je ervan vinden om een maand lang elke dag een hoofdstuk uit het Spreukenboek te lezen, en daarna te bedenken wat je in die maand hebt geleerd?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 14:4, 15:33, 16:32, 18:16, 19:9, 20:25, 24:27, 27:4, 27:8, 27:17

 

Verzonden  door CCA Nederland op zaterdag 11 april 2020