MANNA 864 LESSEN VAN EEN MAN GENAAMD BAZALEëL

MANNA864  LESSEN VAN EEN MAN GENAAMD BAZALEëL

 

In de loop der jaren heb ik met veel ondernemers gesproken die ten onrechte denken dat ze de zakelijke markt moeten verlaten en zendeling of predikant moeten worden om werk te gaan doen waar God pas echt tevreden mee zou zijn. De Bijbel leert ons echter wel wat anders. De markante persoon Bezaleël is een mooi voorbeeld van hoe God kijkt naar de mix van roeping en geloof.

We komen hem voor het eerst tegen in Exodus 35:30, waar we lezen: “Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten: ‘Zie, de Heere heeft Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. De Geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper”

Bezaleël was de eerste persoon in de Bijbel die beschreven werd als zijnde vervuld met de Geest van God. Opmerkelijk want hij was geen priester of profeet. Hij bekleedde geen officiële ‘religieuze’ rol. In plaats daarvan was hij een ambachtsman.

 

Maar God riep Bezaleël niet om Hem alléén als vakman te dienen. De Heere wist dat het werk waarvoor Hij hem riep, het vervaardigen van de inrichting van de tabernakel die zou worden gewijd aan de aanbidding van God, inzet van meer mensen zou vereisen. “Hij heeft hem ook in zijn hart vermogen gegeven om anderen te leren, hem en  Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan” (Exodus 35:34). Er was iemand nodig die aan anderen instructies kon geven – Bezaleël werd aangesteld om leiding te geven.

 

Naarmate we meer lezen over Bezaleël, ontdekken we dat hij niet alleen een vakman en leraar was, maar een alleskunner. Hij was heel kundig in veel verschillende ambachten, terwijl anderen werden opgeroepen voor specifieke taken, zoals graveur of ontwerper. “Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten: dat van graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk met blauw purperen, rood purperen en scharlakenrode wol en fijn linnen, en dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken” (Exodus 35:35). Als ‘duizendpoot’ beschikte Bezaleël over de mogelijkheid om een ​​goede leermeester voor de andere specialisten te zijn.

 

God had Mozes, de leider van de Israëlieten, complexe ontwerpen gegeven voor hoe Hij wilde dat Zijn tabernakel er uit zou zien. Bezaleël kwam zo onder de bezielende leiding van God, samen met anderen die met hem werkten, tot perfecte creaties. Het eindresultaat was een tabernakel die niet alleen voldeed zoals God had omschreven, maar ook wat God daarmee voor ogen had. Het voortreffelijke vakmanschap van Bezaleël was tevens aanleiding voor het volk graag bereid te zijn heel ruimhartig te geven.

 

We lezen in Exodus 36: 6: “Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. Want het materiaal was voldoende voor hen om er al het werk mee te kunnen verrichten, ja, er bleef over”.  Stel je voor dat je leiding geeft aan een belangrijk project dat zoveel enthousiaste reacties oplevert dat je moet zeggen: “Stop! We hebben niet meer nodig. We hebben méér dan genoeg! ”

 

Dit voorbeeld van Bezaleël heeft duizenden jaren geleden plaats gevonden, maar het laat duidelijk zien hoe God van ons verlangt om met Hem samen te werken in Zijn koninkrijk. Of het nu gaat om het vormgeven van een gebouw, om het opzetten van een bedrijf, om wegen te vinden voor een nieuw product of dienst of een ander project dat je zou kunnen bedenken. We hoeven daarvoor geen zendeling of predikant te worden.

 

Realiseer je dus dat God Bezaleël opriep om ​​vakman te zijn en hem tevens de gaven schonk om daarin uit te blinken. God heeft ook een taak voor jou – zoals voor al zijn volgelingen. Als God je met bijzondere gaven heeft gezegend, kan Hij je misschien ook de mogelijkheid hebben gegeven om die vaardigheden aan anderen door te geven. Ik zou je willen aanmoedigen om te bidden en aan Hem te vragen of Hij je duidelijk wil maken of je met jouw gaven anderen moet leren, of dat je juist zelf de dingen moet doen of misschien wel beide tegelijk. Denk eens na of je, gezien je kwaliteiten en eerdere ervaringen, een alleskunner of een specialist bent? Het kan je helpen om dat te weten om daarmee je tijd optimaal in te kunnen delen. Door jouw bijzondere gaven in combinatie met het plan van God in te zetten zou je weleens versteld kunnen komen te staan van de reacties van anderen!

Reflectie- en discussievragen

Heb je wel eens gehoord – of ben je zelf van mening – dat, als je werk wilt verrichten waar God pas echt tevreden mee zou zijn, je een ‘professionele christen’ moet worden, die betaald wordt om een ​​openlijk religieuze rol te vervullen, zoals een zendeling, een predikant of een andere roeping direct verbonden met een kerk of christelijke organisatie? Waar denk je dat dit idee vandaan kwam?

 

Geloof je dat een volgeling van Jezus Christus die in een seculiere baan heeft zoals een bankier, een arts, een leraar, een ondernemer of een ingenieur, even belangrijk is voor God dan wanneer je een baan hebt met een specifiek spirituele doelstelling? Waarom of waarom niet?

 

Probeer je voor te stellen hoe Bezaleël, een man met wonderlijk veel verschillende gaven op veel verschillende terreinen, zich gevoeld moet hebben toen hij werd uitgekozen voor deze zeer complexe taak, het leiden van de bouw van de tabernakel voor de Israëlieten om God te aanbidden. Wat denk je dat zijn eerste gedachten misschien geweest zullen zijn? Denk je dat hij dit als een ‘heilige roeping’ beschouwde?

 

Hoe zie je jouw huidige baan in het kader van hoe God jouw rol in het leven moet hebben bedoeld? Geloof je dat dit is waarvoor Hij jou heeft geroepen om die te doen – althans voor nu? Of denk je weleens dat Hij wil dat je daarin verandering zou moeten aanbrengen, zelfs als dat een heel andere carrière zou betekenen? Leg je antwoord uit.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 14:23, 18: 9; 22:29; 1 Corinthiërs 3: 9; Efeziërs 2:10; Colossenzen 3: 17,23-24

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 13 juni 2020.