MANNA 880 Wat is je doel- gezag of leiderschap?

MANNA 880 Wat is je doel – gezag of leiderschap?

 

Op een keer hoorde ik een wijs iemand zeggen: “Het probleem met sommige mensen die de directeur van hun bedrijf worden genoemd, is dat ze plotseling denken dat ze zich moeten gaan gedragen als een directeur.” Heb jij dat ook gemerkt? Mensen krijgen plotseling het gevoel dat ze zich naar hun titel moeten gedragen door hun leidinggevende krachten aan het werk te zetten.

Consultant Tim Kight zegt: “Je organisatie kan je in een functie met gezag plaatsen, maar alleen jij kunt jezelf in een positie van leiderschap plaatsen”. Door een titel en het gezag dat daarbij hoort te krijgen, is iemand nog geen echte leider en door een garage binnen te lopen ben je nog geen auto. Echt leiderschap verdien je, dat krijg je niet opgelegd.

Er wordt wel gezegd dat de enige manier om te bepalen of je een leider bent, is om je om te draaien en te kijken of je wordt gevolgd. Wat zijn dan de kenmerken van een echte leider, iemand die het verdient dat hij wordt gevolgd? Hieronder volgen een aantal principes die hun basis vinden in de Bijbel en die je kunnen helpen om effectief leiderschap vorm te geven:

 

Visie bieden

Of ze nu voor een winstmakend bedrijf, een ngo, een kerk of een atletiekteam werken, mensen willen graag weten waar ze heen gaan, wat hun doelen zijn. Een effectieve leider biedt visie, hij toont de weg. “Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet.” (Spreuken 29:18) Nadat hij zijn discipelen drie jaar heeft geleid, biedt Jezus Christus, de grootste leider ooit, hen een duidelijke, ambitieuze visie voordat hij opgaat naar de hemel. Hij zei: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Matteüs 28:19)

 

Anderen dienen

Ik heb gewerkt voor bazen die van mij verwachtten dat ik hen diende, en ik heb gewerkt voor bazen die mij en iedereen voor wie ze verantwoordelijk waren, wilden dienen. Wie denk jij dat het eenvoudigst is om te dienen en ongevraagde loyaliteit te geven? Ook hier toonde Jezus een manier van leiderschap, Hij diende anderen op allerlei manieren. Hij waste zelfs hun vuile, zanderige voeten nadat ze een lange dag hadden gereisd. “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.” (Marcus 10:45) Zou jij bereid zijn je leven te geven voor degenen die jou volgen? Dat is precies wat Jezus deed. “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15-13)

 

Je organisatie kan je in een functie met gezag plaatsen, maar alleen jij kunt jezelf in een positie van leiderschap plaatsen

 

Mensen de kans bieden zich te ontwikkelen

Er is een waarheid dat de grootste test van een leider, van zijn of haar blijvende nalatenschap, is wat er met het bedrijf, de organisatie of de missie gebeurt nadat hij uit beeld is. Er is niemand onder ons die het eeuwige leven heeft. Daarom streeft de wijze leider ernaar om anderen te trainen en te ontwikkelen, zodat zij het werk voort kunnen zetten nadat hij de organisatie heeft verlaten als gevolg van pensionering, doordat hij een andere baan heeft geaccepteerd of na zijn overlijden. De apostel Paulus begreep dit heel goed. Dit is te zien in de manier waarop hij zijn discipel/beschermeling Timoteüs aanspoort: “En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.” (2 Timoteüs 2:2)

 

De winst delen

In zijn klassieker over management, Good to Great, schrijft Jim Collins over een leider “die ronduit weigerde de eer te krijgen voor het succes van zijn bedrijf en die vond dat zijn geweldige collega’s, opvolgers en voorgangers hadden bijgedragen aan zijn succes”. De meeste werkers zullen niet aarzelen hun best te doen wanneer ze weten dat ze zullen delen in de opbrengsten van het werk. “Laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond, een onbekende en niet uw eigen lippen.” (Spreuken 27:2)

 

Hoe zou jij ‘gezag’ omschrijven? En hoe zou jij ‘leiderschap’ omschrijven? Ben je het ermee eens dat er een verschil tussen deze twee bestaat? Waarom? Of waarom niet?

 

Wat zou jij vermelden op een lijst met de noodzakelijke eigenschappen om een effectieve leider te zijn of te worden?

 

Welke kwaliteiten die in deze éMeal’ worden beschreven valt jou het meest op, lijkt jou het belangrijkste? Verklaar je antwoord.

 

Heb jij een leider gekend die echt inspirerend was, wiens persoonlijke en professionele kwaliteiten zodanig waren dat de mensen die hij of zij leidde bereid zouden zijn voor hem door een spreekwoordelijk vuur te gaan, als ze daarom gevraagd zouden worden? Zo ja, waardoor viel deze persoon op? Hoe oefende hij zijn gezag uit?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 10:7, 11:30, 11:2, 22:4, 28:2,16; Marcus 12:28-31; Filippenzen 4:9

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 24 oktober 2020MANNA 880