MANNA 934 Een standpunt innemen over “spirituele conformiteit”

MANNA 934 Een standpunt innemen over ‘spirituele conformiteit’

 

Onze cultuur lijkt tegenwoordig voortdurend te veranderen. Persoonlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik de vele culturele verschuivingen die overal om ons heen plaatsvinden niet meer bij kan houden, laat staan ​​me aanpassen. Er was een tijd dat ik die sociale veranderingen als onvermijdelijk accepteerde. Als volgeling van Jezus Christus begrijp ik nu echter dat ik veel van deze veranderingen niet kan goedkeuren en neem nu een standpunt in voor wat ik ‘spirituele conformiteit’ noem. We zijn door onze Heer geroepen om Zijn wegen te volgen, niet om ons aan te passen aan de wegen van deze wereld.

 

 

 

Romeinen 12:1-2 vermaant alle gelovigen: “Daarom verzoek ik u, broeders, met het oog op Gods barmhartigheid, uw lichamen te offeren als levende offers, heilig en God welgevallig – dit is uw geestelijke daad van aanbidding. Pas je niet langer aan het patroon van deze wereld aan, maar laat je transformeren door de vernieuwing van je geest. Dan zul je in staat zijn om te testen en goed te keuren wat Gods wil is – Zijn goede, aangename en volmaakte wil.”

 

Als jonge officier in het Amerikaanse leger kreeg ik de opdracht om de bevelen op te volgen die van boven kwamen. Ordelijk gedrag dat wordt beheerst door vastgestelde regels levert positieve resultaten op van de kant van elke groep. Bedrijven moeten ook regels vaststellen om ervoor te zorgen dat hun werknemers richtlijnen volgen die hun bedrijf respecteren en hun klanten goed van dienst zijn.

 

Als fervent golfer realiseer ik me het doel van regels voor het spel waar ik dol op ben. Alle georganiseerde sporten hebben niet voor niets regels – zonder grenzen zou er chaos zijn; spelers zouden profiteren van alles wat ze wilden doen. Zonder adequate en juiste regels zou het resultaat competitieve anarchie zijn.

 

Ik denk dat dit het probleem is met alle culturele omwentelingen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Veel mensen verzinnen gewoon de regels terwijl ze door het leven gaan en doen wat ze denken dat goed is in hun eigen ogen. In feite is dit wat het Oude Testament ons vertelt. In Richteren 2:10-11 lezen we: “Nadat de hele generatie tot hun vaderen was verzameld, groeide er een andere generatie op die de Heer niet kende en ook niet wat hij voor Israël had gedaan. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer en dienden ze de Baäls.”

 

Laten we dit eens vanuit een andere richting benaderen. In plaats van de schuld te beoordelen zou ik liever aanbieden wat volgens mij het tegengif is voor deze groeiende spirituele pandemie. Degenen onder ons die door Jezus Christus een persoonlijke relatie met onze hemelse Vader hebben, kunnen zich Zijn leven geestelijk toe-eigenen door de Heilige Geest die in ons woont. We moeten de Heer aanroepen om ons te vullen met zijn Geest en ons het onderscheidingsvermogen te geven dat nodig is om de juiste actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat Gods boodschap van vrede en hoop effectief wordt gecommuniceerd en de harten van de mensen om ons heen doordringt.

 

In deze context van het streven een tegencultureel leven te leiden dat God eert, denk ik aan de woorden die de apostel Paulus in Kolossenzen 3:15-17 heeft geschreven: “Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want als leden van één lichaam werd je tot vrede geroepen. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen als u elkaar met alle wijsheid onderwijst en vermaant, en terwijl u psalmen, hymnen en geestelijke liederen zingt met dankbaarheid in uw hart tot God. En wat je ook doet, in woord of daad, doe het allemaal in de naam van de Heer Jezus, en dank God de Vader door bemiddeling van hem.”

 

We moeten stevig vasthouden aan wat we weten dat waar en correct is, met wijsheid die sterk staat in de genade die onze Heer ons heeft geschonken. Dan kunnen we bidden voor genezing en herstel van de cultuur en onze mensen, inclusief de mannen en vrouwen die we elke dag in ons werk tegenkomen.

 

GESPREKSVRAGEN

Wat vind je van de culturele veranderingen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt? Merk je dat je je aan die veranderingen conformeert, ook al zijn ze misschien in strijd met overtuigingen en praktijken die je in het verleden hebt gevolgd?

 

Waarom denk je dat het zo moeilijk is om op te komen voor waarden die in tegenspraak zijn met de veranderende cultuur?

 

In het boek Romeinen vinden we deze uitspraak van de apostel Paulus: “Ik schaam me niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot redding van een ieder die gelooft… Want in het evangelie wordt een gerechtigheid van God geopenbaard, een gerechtigheid die door het geloof is… ‘De rechtvaardige zal door het geloof leven’” (Romeinen 1:16). Hoe denk je dat we dat kunnen toepassen op hoe we omgaan met de steeds veranderende cultuur om ons heen?

 

Als je nadenkt over het leven van Jezus Christus, hoe denk je dat Hij omging met de uitdagingen in de cultuur in de tijd dat Hij op aarde leefde? Wat kan dit ons leren?

 

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

 

 

Psalm 139:23-24; Jeremia 31:33-34; Rom 8:26-27; Efeze 5:11-17; Koll  1:27-29

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 2 oktober 2021.